Nieuws

KNVTS - Een roerig 2013

Tom Oomkens
Tom Oomkens

Een roerig 2013.

Terugblikkend op het afgelopen jaar lijkt er een kentering te komen in de crisis. Hoewel er nog steeds bedrijven in onze sector zijn die een moeilijke tijd doormaken, is de trend toch weer gematigd positief. Er worden voorzichtig weer orders geboekt, de Nederlandse kennis en ervaring hebben grote belangstelling vanuit het buitenland en alle maritieme MBO, HBO en universitaire studies hebben een ongekend hoog aantal inschrijvingen van nieuwe studenten.

Voor de KNVTS hoofdbestuur is 2013 een jaar geweest, dat met recht ‘roerig’ mag worden genoemd. In april heeft onze Algemeen Secretaris, David Jurres, na ongeveer 3,5 jaar enthousiaste en bevlogen inzet, zijn functie neergelegd. In mei hadden we de algemene ledenvergadering bij Holland Shipyards, waar Arnout Damen en Wessel Bakker hun drie-jarige bestuursperiode beëindigden en aftraden. Een ledenvergadering trouwens, waar duidelijk merkbaar was dat het HB zich aan het ‘hergroeperen’ was. Dit werd in oktober gevolgd door het voortijdig aftreden van de penningmeester, Erik Klok. Eind 2013, begin 2014 heeft het nieuws ons bereikt dat ook Nick Wessels helaas genoodzaakt is om, vanwege (persoonlijke) omstandigheden, zijn rol in het bestuur per direct stop te zetten.

Hoewel bovenstaande tekst wellicht wat somber overkomt, heeft een en ander een stimulerende en positieve ‘boost’ aan de overige HB-leden en de afdelingsbesturen gegeven. Arnout en Wessel zijn intussen opgevolgd door Karin Schulting-Schrale (vertegenwoordigster afd. Amsterdam) en Stanley Cijntje (bestuurslid). Na een korte interim-periode, waargenomen door de voorzitter Willem Laros, is het penningmeesterschap inmiddels opgepakt door Tom Oomkens. Ook is er intussen een nieuwe Algemeen Secretaris aangetrokken, de heer Meinard Sprenger, die deze rol per 1 februari 2014 op zich zal nemen.

Vanuit de afdelingsbesturen komt sinds vorig jaar een meer actieve bijdrage en ondersteuning aan het bestuurlijk en organisatorisch werk van de hoofdbestuursleden. Dit heeft onder anderen geresulteerd in meer regelmatige bijeenkomsten van de lokale besturen en het hoofdbestuur om de taken duidelijk en gestructureerd te verdelen. Ook zullen de afdelingen een grotere rol gaan spelen in het bepalen van het beleid en de begrotingen, gecombineerd met een directere communicatie van en naar de leden. Voor 2014 had de afdeling Amsterdam als eerste het (te prijzen) initiatief genomen voor de ‘landelijke’ kick-off bestuursbijeenkomst op 29 januari, waarbij SARC te Bussum als gastbedrijf heeft opgetreden.

Omdat alle spilposities binnen het hoofdbestuur volgens de statuten zijn ingevuld, zal het bestuur zich de komende tijd gaan beraden of vervanging van de twee ‘ontbrekende’ bestuursleden nog noodzakelijk is. Verwacht wordt echter, dat dit voldoende is gecompenseerd door de geïntensiveerde input van de afdelingen.

Rest mij tot slot nog iedereen weer een mooi verenigingsjaar te wensen!

Namens het hoofdbestuur van de KNVTS,
Tom Oomkens – Penningmeester

============

A roaring 2013.

Looking back on the past year, the ‘crisis’-tide seems to be turning. Although there are still a number of companies in our industry going through a tough time, the average trend is cautiously changing to moderately positive. In a modest way new orders are being placed, Dutch knowledge and experience is attracting great interest from abroad and all maritime study centres are reporting an unprecedented high number of registrations of new students.

For KNVTS and its board members, 2013 was a year that may rightfully be called 'turbulent'. In April, our General Secretary, David Jurres, resigned after about 3.5 years of enthusiastic and passionate commitment. In May we had the General Members Meeting at Holland Shipyards, where Arnout Damen and Wessel Bakker stepped down, after their statutory three-year term. A meeting, by the way, in which it was noticeable that the board members were under pressure of "regrouping". This was followed in October by the premature resignation of the Treasurer, Eric Klok. At the end of 2013, early 2014 the board members were informed that Nick Wessels unfortunately was forced to immediately resign from his role in the board of the KNVTS, due to personal circumstances.

Although this may appear somewhat gloomy perhaps, the above has had a stimulating and positive boost on the other board members and the local departments. Karin Schulting-Schrale (representative of the Amsterdam Department) and Stanley Cijntje (board member) have succeeded Arnout and Wessel. After a short interim period, which was fulfilled by the Chairman Willem Laros, the role of Treasurer is now taken over by Tom Oomkens. Meanwhile, we have also contracted a new General Secretary, Mr Meinard Sprenger, who will take on this function as of the first of February 2014.

Since last year, the local departments have a more active role and support the board by actively contributing in organisational and managerial work. This has, amongst other things, resulted in a higher frequency of regular meetings between the local departments and the board members to redistribute all tasks. The departments will now play an intensified role in determining policy and budgets, combined with a more direct communication from and to the members. The Amsterdam department initiated the first ‘national’ kick-off meeting on January 29, where SARC in Bussum acted as host.

As all relevant positions within the board have been filled, as required by the statutory requirements, the current board members will over the next few months decide, whether replacing the two 'missing' board members is still necessary. It is expected that these vacancies however may be adequately compensated for by the increased input from the departments.

May I wish everyone a belated Happy New Year!

On behalf the board of the KNVTS,
Tom Oomkens - Treasurer

J.H. Klok