Nieuws

KNVTS - Nog 115 jaar erbij

Dick Stander
Dick Stander

“Dit is het tweede deel uit een serie waarin (hoofd)bestuursleden van de KNVTS aan het woord komen. Vorige keer schreef Tom Oomkens, deze keer Dick Stander. Dick is sinds februari 2010 secretaris van de afdeling Rotterdam en sinds mei 2011 afdelingsvertegenwoordiger in het Hoofdbestuur. Hij is herkiesbaar op de ledenvergadering van 2014.”

NOG 115 JAAR ERBIJ

Hoe gaat een vereniging met een leeftijd van meer dan 115 jaar mee met haar tijd? Na het ‘operationele’ verslag van Tom. Nu een andere kant van het bestuur. De meer beleidskant van de vereniging. Want 115 jaar oud worden, doe je niet zomaar en doe je niet alleen. De leden en diverse besturen hebben de KNVTS gebracht waar zij vandaag staat; midden in een levendige en actuele maritieme wereld. Door het besturen van een vereniging leert iedereen wat bij, dat geldt ook voor mij, nu ik bijna 3 jaar van het HB lid ben. Het is een taak van het bestuur om recht te doen aan haar bestaansrecht; de technici die zich binnen haar verband willen verenigen. De KNVTS heeft door de jaren heen een aantal ijzersterke pijlers ontwikkeld, om zin te geven aan de vereniging van technici. Ik pik er twee uit. Uiteraard is één van die pijlers het organiseren van technische lezingen door de verschillende afdelingen. Deze worden goed bezocht. Technici, dikwijls ook leden, wordt hierdoor een podium geboden om uit te wijden over zijn of haar ontdekkingen. Deze zijn niet zelden blik verruimend en aanstekelijk. Een ander pijler is het verenigingsblad SWZ Maritime. Ook weer een voorbeeld van een podium waar maritieme techniek op een heldere manier en met meer achtergrond dan in andere bladen voor het voetlicht wordt gebracht. Zomaar twee pijlers, die we als bestuur goed willen onderhouden en bestendigen in de tijd. Waarom? Omdat ze ons bekend maken met iets waardoor we geboeid worden en graag willen blijven. Dat heeft er onder andere toe geleid het blad onder te brengen in een stichting waarin de KNVTS participeert. Het bestuur van de stichting werkt er aan het periodiek naar rustiger vaarwater te loodsen. Want, het zal u niet zijn ontgaan, uitgeverijen en ‘bladen’ behoeven in deze tijd een nieuwe definitie. Geldt dit ook voor de lezingen? In veel mindere mate. Lezingen worden (nog steeds) goed bezocht. Daar kunnen we weer twee dingen uit aflezen; er zijn leden die geboeid worden en er zijn sprekers die kunnen boeien!

Zo werkt de vereniging met haar leden en haar besturen door de jaren en decennia heen om het gedachtegoed en de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken. Tijden veranderen, (bestuurs-)leden komen en gaan, maar de generaties hebben zaken gemeen; kennis delen, kennis vermeerderen en toepassen. Dit toepassen gebeurt telkens weer op nieuwe manieren. En dat is niet puur zakelijk, maar wordt gedaan  door mensen die een passie delen. Over muren heen kijken en benieuwd zijn naar ‘wat achter de horizon ligt’. Dat is voor mij de achtergrond van de KNVTS en de reden dat de vereniging nog makkelijk 115 jaar door zal gaan! Uiteraard rust daarvoor een verantwoordelijkheid op haar leden en de diverse besturen. En daar zijn gelukkig nog voldoende ‘leergierige’ mensen om de vereniging nieuwe stukken van de horizon te laten ontdekken!

Reacties welkom op: stander@knvts.nl

=========

“This is the second part of a series of articles in which the board members and local departments of the institute write about KNVTS developments. The first article in the series was written by Tom Oomkens, this time Dick Stander has his say. Starting in February 2010, Dick is the Secretary of the Rotterdam department and as of May 2011 he represents his department on the board. He is currently running for a second three-year period at the members meeting in 2014.”

ANOTHER 115 YEAR

How does an institute, more than 115 years old, respond to the evolution of time? The 'operational ' report by Tom Oomkens, is now complemented with a view to other aspects of the board membership. This time, the ‘policy’ side of the KNVTS is highlighted. Reaching the age of 115 years is not something that just happens. It is a team effort: The members and various boards have brought the KNVTS to where it is today, in the midst of a lively and modern maritime world. Managing an institute like KNVTS is a learning experience; that goes for me too, having been a board member now for nearly three years, I am still learning. It is a task of the board members to justify the existence of the institute and the technicians who come together within it. Over the years the KNVTS has developed a number of strong tenets to give the institute its contents. I'll pick two of these tenets as an example. One of those tenet is organising technical sessions/presentations hosted by the various departments. These sessions are very successful and  well attended. They give technicians, often KNVTS members, an opportunity to showcase their discoveries and inventions. The sessions are often very inspiring and the enthusiasm of the speaker contagious. Another tenet is the institute’s magazine: SWZ Maritime. This is a means of putting marine technology in the spotlight in a clear and concise manner with more background technical information than would appear in other magazines. These are just two random examples of the many activities, that we need to maintain at their current standard (or better), to see us into the future. Why? Because they remind us and give us visibility of subjects we cherish and are very interested in. In the recent past, this, among other things, has led to the decision to set up a separate foundation, which concentrates on steering this periodical into the future. Because, and this will not have escaped to the reader’s attention, this modern era of e-publishing needs to be addressed to ensure the magazine’s future. Does this also apply to the presentations and lectures? Yes, but to a much lesser extent. Presentations and lectures are (still) well attended, from which we can conclude two things : there are members who are interested and there are speakers who can attract them!

This is the way the members and its board approached its ‘management’ over the years/decades to ensure the objectives of the KNVTS and propagate the principles it stands for. Times change, board members and members alike, but all generations have things in common: The desire to share knowledge, increase knowledge and apply this knowledge in practise. Whilst an institute is not strictly a business in a commercial sense, the objectives above are achieved by people who share a passion. Pushing boundaries and speculating ‘what lies over the horizon’. That, to me, is the background and the foundation that KNVTS is built on and the reason the institute will easily survive another 115 years. The responsibility lies with its members and the various boards and we are pleased to conclude that there are still enough 'studious' people to take the KNVTS into the future.

Comments are welcome at: stander@knvts.nl

 

photo courtesy of IHC Merwede