Nieuws

Maritime Students Awards

Maritieme talenten beloond
KNVTS Maritime Student Awards 2011

De jaarlijkse uitreiking van de KNVTS prijzen voor de beste afstudeerders van het maritiem onderwijs aan zeevaartscholen, HBO en TUDelft vond dit jaar plaats op dinsdagmiddag 8 november op de werf van Keppel-Verolme in de Botlek. Voor deze locatie was gekozen omdat de uitreiking van deze prijzen mede mogelijk gemaakt wordt door de Stichting Verolme Trust. Voorafgaand aan de prijsuitreiking sprak Harold Linssen, Managing Director van Keppel-Verolme over de geschiedenis van de werf nadat deze in 2003 door Keppel werd overgenomen. Na het overhandigen van de prijzen schetste Margriet Torpstra van Scheepsbouw Nederland met veel enthousiasme de situatie van maritieme opleidingen in ons land en de mogelijkheden van jonge afgestudeerden in de sector.
De prijzen werden uitgereikt door Willem Laros, voorzitter van de KNVTS. Hij schetste van iedere kandidaat een treffend profiel aan de hand van de considerans die door de opleiding was opgesteld.
De prijswinnaars Remco Hageman (TUDelft) en Izak Goedbloed (Hogeschool InHolland) presenteerden kort hun afstudeerwerk.
 

Considerans Ferry Binken

Na het behalen van het VMBO diploma is Ferry in 2007 begonnen met de opleiding Maritiem Officier aan de Maritieme Academie in IJmuiden.

Ferry is een gedreven student die serieus met zijn opleiding bezig is.
Tijdens de 2 stage periodes heeft Ferry bij Marin Ship Management stage gelopen, in de eerste 6 maanden op een tanker en de laatste 6 maanden op een droge ladingschip; dit heeft hem gevormd tot een allround maritiem officier.
Aan boord bleek al snel dat hij een positief element in de groep is, volwassen, sportief en collegiaal.

Na het behalen van zijn Maroff diploma is Ferry door Marin aangenomen als Maritiem officier.
 

Considerans Wouter den Ouden

Wouter heeft zijn afstudeeronderzoek, ter afronding van zijn studie aan de Hogeschool van Amsterdam, gedaan bij Traduco een adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van Asset Management. De laatste jaren spitst Traduco zich steeds meer toe op de toepassing van Asset management in de scheepvaart, met name op koopvaardijschepen. De vraag dringt zich op hoe Asset Management in te zetten om schepen en bijbehorende installaties op kosteneffectieve wijze te beheren om bedrijfsdoelstellingen te halen.

Uit een risicoanalyse voor een rederij is de vraag naar voren gekomen of het mogelijk is aan de hand van risicomanagement onderhoudsintervallen – dokintervallen – op schepen te vergroten. De eis hierbij is dat een gelijkblijvend risico ten aanzien van het milieu en veiligheid wordt behouden. De verwachting is dat het verlengen van de onderhoudsintervallen een positief effect zal hebben op de levenscycluskosten van een schip.

Wouter heeft geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag of het mogelijk is aan de hand van risicomanagement de inspectie-intervallen op schepen te vergroten. In zijn onderzoek heeft hij nagegaan wat de rol is van de diverse factoren die een rol spelen op het gebied van veiligheid en/of bouwtechnische aspecten van schepen, waaronder classificatiebureaus.
Uit het onderzoek heeft Wouter twee voorlopige conclusies getrokken namelijk dat het vergroten van de onderhoudsintervallen mogelijk is. En om daarin te slagen de rederij nog meer aan risicomanagement zouden moeten doen dan nu het geval is. Ook geeft hij in zijn onderzoek een aanzet voor verder onderzoek. Traduco heeft zich voorgenomen om in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs daadwerkelijk verder onderzoek te doen.
 

Considerans Izak Goedbloed

Izak is een schoolvoorbeeld van een voortreffelijk student.
Hij is scherp bij de les en is een van de eersten om, als de docent iets twijfelachtigs zegt, dat dan ook te betwijfelen. Hij is dan ook niet te bang om zijn nek uit te steken en duidelijk te maken wat zijn visie op de twijfelachtige zaak is. Naast het verrichten van zijn werkzaamheden voor zijn studie, heeft Izak ook zich ingezet voor de afdeling door instructie te geven aan de studenten in de onderbouw. Veel jongere medestudenten hebben van Izak geleerd hoe ze moeten tekenen.

Het culminatiepunt is en zo hoort het ook, het afstudeerwerk. Dat vond plaats op het terrein van de mechanica. Na een goede aanloop te hebben gemaakt in de minor Creatief En Constructief Ontwerp (waar ondermeer het gebruik van de Eindige Elementen Methode wordt gedoceerd) maakt Izak een reuzensprong naar het dynamisch gedrag van de scheepsconstructie. Misschien niet echt verrassend, immers een mens springt zover als zijn aanloop is geweest (vrij naar Elsschot).

Izak heeft een onderzoek verricht naar de voorspelling van trillingsniveaus in de fregatten die bij Damen Schelde Naval Shipbuilding worden gebouwd. Met name de voorspelling van de trillingsniveaus en calculatie van de invloed die verschillende vormen van demping daarop hebben, is nog altijd een uitermate moeilijke zaak. Izak heeft zich daarop gestort en heeft daarbij ook een kader aangegeven waarin de empirie -metingen op de proeftochten- kan worden gebruikt om een kennisdatabase over demping op te bouwen. Wanneer een student op de hogeschool in zijn afstudeerscriptie op deze manier bezig is om aan de grenzen van het onbekende te werken, dan is dat een prestatie op zich.

Daarnaast is Izak een scherp waarnemend mens, met een groot rechtsgevoel. Dat heeft hem wel eens parten gespeeld, daar waar zijn uitingen anderen in hun - vermeende - imperfectie wel eens wat rauw op het lijf kunnen vallen. Bescheidenheid siert de mens; een ingenieur is ook een mens!

In de overwegingen om Izak voor te dragen voor deze prijs staat het oordeel over de kwaliteit van zijn werk voorop. Daarnaast wordt de voordracht gedaan in het vertrouwen dat Izak zich verder zal ontwikkelen tot een in alle opzichten voortreffelijk ingenieur.
 

Considerans Albert H. Penninga (Hilbert)

Met zijn eindscriptie “Economisch varen D- & M- Borgen” maakt Hilbert duidelijk, wat de technische effecten en economische overwegingen van het varen met gereduceerd motorvermogen kunnen betekenen voor rederij Wagenborg.
Gedegen onderzoek leidt de lezer in helder taalgebruik naar de eindconclusies en aanbevelingen, die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Een HBO-waardig afstudeerverslag, waar theorie en praktijk versmelten tot een bruikbaar eindproduct op niveau.

De examencommissie van de opleiding Maritiem Officier van het Maritiem Instituut Willem Barentsz heeft deze scriptie beoordeeld met het cijfer 9.0.
 

Considerans Robin G. Arkensteijn

Robin heeft samen met Koen van den Bosch onderzoek gedaan naar:

“Wat zijn de kosten wanneer één van haar ‘assets’, de SSCV Hermod, na haar huidige bepaalde einde levensduur nog een aantal jaren mee moet gaan?”

Robin is in 2006 aan zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Zeevaart in Rotterdam begonnen en heeft uiteindelijk besloten om eerst het vaargedeelte van de opleiding volledig af te ronden en daarna te gaan afstuderen.

Robin heeft, samen met Koen, zijn afstudeerproject uitgevoerd voor en bij Heerema.
Heerema was zeer content met het opgeleverde model. Het model is zeer goed inzetbaar binnen het bedrijf om life time extension projecten uit te zoeken. De afstudeercommissie was onder de indruk van zijn geleverde prestatie.
Robin is inmiddels afgestudeerd als Bachelor of Maritime Operations (HBO Maritiem Officier).
 

Considerans Christian Buynink

Chris is door de sector zeevaart van het Scheepvaart en Transport College (STC-Group) genomineerd voor de KNVTS Maritime Students Award 2011 op basis van zijn beroepshouding en uitstraling.

Na in het eerste jaar van zijn opleiding te hebben moeten wennen aan de nieuwe omgeving was hij vanaf zijn tweede jaar een opvallend goed gemotiveerde leerling. Ervan overtuigd SWK (niv3) te willen worden heeft hij zich aan boord en tijdens zijn stage door de bemanning laten overtuigen MAROF te worden. Aan boord nam hij overigens zowat de leiding over van de kapitein

Tijdens zijn stage hield hij goed contact met school, door regelmatig per e-mail verslag uit te brengen en via deze mailwisseling verzocht hij alsnog MAROF te doen en ging dus eerder dan verwacht (na een half jaar) alsnog terug de schoolbanken in.

Op school mistte nog een stempel in zijn monsterboekje. Geen probleem dacht Buynink en stapte op de hoogste verdieping het kantoor van de voorzitter van het college van bestuur binnen, bij de heer Hietbrink. En hij kwam terug met een stempel.

Vervolgens was hij als eerste van zijn klas klaar met zijn stage en daarmee de opleiding. Hij heeft blijk gegeven goed op de hoogte te zijn van wat er in de zeevaart speelt en wil graag zijn eigen schip kopen en als kapitein-eigenaar varen.

Chris is in zijn stageperiode en tijdens de opleiding kortom opgevallen als een sociaal, zelfstandig en initiatiefrijk mens. Hij is een doorzetter en heeft alle eigenschappen van een goed zeeman.
 

Considerans Andriy Fedoryaka

Andriy is van oorsprong Oekraïens, die wel al geruime tijd in Nederland woont.
Hij heeft in het theoretisch deel van de opleiding regelmatig moeite gehad met de Nederlandse taal en gebruiken. Ook om het tempo en het niveau op school aan te kunnen moesten alle zeilen worden bijgezet. Met name spreekwoorden en uitdrukkingen diende nogal eens te worden uitgelegd. Maar door stug door te zetten, en een goede motivatie, heeft hij de eerste twee jaar school doorlopen.

In zijn eerste stage is hij begonnen bij rederij Spliethoff.
Na een aantal maanden werd het duidelijk dat het aan boord niet goed ging. Andriy functioneerde aan boord niet naar behoren.
Om hem bij te staan werd een vervolgtraject ingezet bij een ander stagebedrijf, waarin een stage met meer directe begeleiding werd geregeld.
Deze eerste periode werd dan uiteindelijk naar tevredenheid afgesloten.

Zijn tweede stage werd bij rederij Delta Marine Crewing uit Vlissingen uitgevoerd. Ook nu waren we benieuwd hoe Andriy zich aan boord zou handhaven. Tot grote vreugde van ons en van hem zelf verliep deze stage prima.
Hij heeft zich vaktechnisch, en met name sociaal goed ontwikkeld tot een bekwame maritiem officier.

Andriy heeft door stug doorzetten, aanpassen aan de Nederlandse cultuur en gebruiken en met vallen en opstaan zijn doel bereikt.
Zijn diploma maritiem officier heeft hij dan ook ten volle verdiend.

Alle succes toegewenst in een varende toekomst.
 

Considerans Remco Bastiaan Hageman

Remco heeft gedurende zijn afstudeerfase een grote creativiteit getoond bij het bestuderen van het gedrag van isolatie materiaal aan boord van schepen voor het transport van vloeibaar aardgas.
Dit heeft geresulteerd in een met cum laude beoordeeld afstudeerverslag met de titel: “Coupled Analysis of Sloshing on a Foam Based Insulation Package”

In zijn werk heeft hij laten zien dat relatief eenvoudige “slimme” analytische methodes een goede bijdrage leveren aan het begrijpen van het complexe probleem van de interactie tussen de vloeistof en de (isolatie) constructie. Hij heeft dit aangetoond door middel van verificatie met complexe CFD programmatuur.

Vanuit de resultaten van zijn afstudeerwerk wordt er nu gewerkt aan de publicaties in een wetenschappelijke tijdschrift.
Remco wordt bij het onderzoeksinstituut MARIN in staat gesteld om zijn werk voort te zetten.
 

Considerans Koen van den Bosch

Koen heeft samen met Robin Arkensteijn onderzoek gedaan naar:

“Wat zijn de kosten wanneer één van haar ‘assets’, de SSCV Hermod, na haar huidige bepaalde einde levensduur nog een aantal jaren mee moet gaan?”

Koen is in 2006 aan zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Zeevaart in Rotterdam begonnen en heeft uiteindelijk besloten om eerst het vaargedeelte van de opleiding volledig af te ronden en daarna te gaan afstuderen.

Koen heeft, samen met Robin, zijn afstudeerproject uitgevoerd voor en bij Heerema.
Heerema was zeer content met het opgeleverde model. Het model is zeer goed inzetbaar binnen het bedrijf om life time extension projecten uit te zoeken. De afstudeercommissie was onder de indruk van zijn geleverde prestatie.
Koen is inmiddels afgestudeerd als Bachelor of Maritime Operations (HBO Maritiem Officier).
 

photo courtesy of IHC Merwede