Nieuws

Nominaties Schip van het Jaar 2012

De commissie van de Schip van het Jaar heeft de volgende drie schepen genomineerd voor de "KNVTS Schip van het Jaar" prijs :

 

 

 

 

Athena

 courtesy IHC Merwede

Foto; courtesy IHC Merwede.

Nederland is wereldwijd toonaangevend in de baggerindustrie. De zelfvarende snijkopzuiger Athena, gebouwd door IHC Merwede voor Van Oord, is daar een recent bewijs van. De belangrijkste doelstellingen bij het ontwerp waren het realiseren van een hoge werkbaarheid in zeegang, een hoge inzetbaarheid en uitstekende werk- en leefomstandigheden. Bij het ontwerp kon worden voortgebouwd op de ervaringen in 2003 en 2005 bij de bouw van de JFJ de Nul en de d’Artagnan. De werf is er, samen met de reder, in geslaagd een zeer compact ontwerp tot stand te brengen dat de stand van de techniek op het gebied van zelfvarende snijkopzuigers aanzienlijk heeft verbeterd. Een belangrijk element daarbij is de nieuw ontwikkelde flexibele paalwagen met spudpaal-kantelmechanisme. De werf heeft een belangrijke innovatie gerealiseerd door de spudpaalwagen volledig hydraulisch in te spannen door middel van een stelsel gekoppelde translatie- en buffercylinders. Hiermee kan de dempingskarakteristiek in golven continue ingesteld worden en optimaal worden aangepast aan het heersende golfklimaat in combinatie met de onderhanden grondsoort.

De werkomstandigheden voor de bemanning zijn belangrijk verbeterd, ondermeer door het dekhuis flexibel op te stellen gedurende de baggeroperaties.

Er is in het ontwerp veel aandacht geschonken aan bedrijfszekerheid en onderhoudsaspecten door een uitgekiende keuze voor zoveel mogelijk identieke aandrijflijnen, pompen en koelers met voldoende redundantie om onder alle omstandigheden te kunnen werken. Veel aandacht is besteed aan de ecologie van het schip, het is voorzien van een ‘clean ship’ notatie.

IHC Merwede en van Oord zijn er in geslaagd een uitgekiend innovatief ontwerp tot stand te brengen, met als meest in het oog springende innovatie de volledig hydraulisch instelbare spudpaalkarakteristiek, waardoor de werkbaarheid in zeegang aanzienlijk is vergroot. Daarnaast zijn op alle aspecten van het ontwerp, waaronder ergonomie en onderhoud, doordachte en gemotiveerde oplossingen gekozen waardoor een zeer economisch schip tot stand is gekomen, wat een toonbeeld is van Nederlandse ingenieurskunst.

 

HMS Holland

courtesy DSNS

Foto: courtesy DSNS.

De HMS Holland is een nieuw type schip voor de Koninklijke Marine, specifiek bedoeld voor taken in het zogenaamde lage geweldspectrum, zoals bescherming van koopvaardijschepen tegen piraterij, voorkomen van escalatie middels maritieme aanwezigheid, bestrijding van smokkel, patrouilletaken, etc.; dus in zijn algemeenheid asymmetrische oorlogsvoering op zee. Het schip kan daarnaast voor een groot aantal andere taken worden ingezet, per situatie kan de uitrusting worden aangepast. Er is dus sprake van een modulaire functionaliteit. Hoewel lichtbewapend, straalt het schip (militair) ontzag uit, is wereldwijd inzetbaar en heeft een endurance van 21 dagen. Door toepassing van een (gevechts)helicopter en snelle Fast Raiding Interception & Special Forces Craft (FRISC) kon de scheepssnelheid worden beperkt tot 21,5 knoop, resulterend in een voor marineschepen klein geïnstalleerd vermogen en daarmee een energiezuinig platform. Voor de launch&recovery van de FRISC is een innovatie installatie ontwikkeld waardoor een hoge operationele inzet in zeegang is bereikt. De bemanning in basisbezetting is beperkt tot 50 personen. Voor vervulling van specifieke taken wordt de bemanning uitgebreid met maximaal 40 specialisten. Daarnaast kan aan maximaal 100 evacuees enkele dagen onderdak worden geboden.

Damen Schelde Naval Shipping, Defensie materieel Organisatie van de KM, onderzoeksinstituten en diverse toeleveranciers hebben met de realisatie van de HMS Holland laten zien dat de Nederlandse maritieme sector een op snel veranderende militaire omstandigheden toegesneden platform kan ontwikkelen en bouwen. De HMS Holland is met zijn kleine geïnstalleerd vermogen en beperkte bemanning een zuinig schip voor de vele taken waarvoor het is ontworpen en toegerust. Dit nieuwe patrouilleschip vervult internationaal een voorbeeldfunctie en zet een trend in het segment van hoogwaardige patrouillevaartuigen.

 

Marineco Shamal

courtesy Damen Shipyards

Foto: courtesy Damen Shipyards.

De concept van de bijlboeg is welbekend: karakteristiek zijn een zeer slanke, verticale boegvorm en een diepe voorvoet. De bijlboeg vindt zijn toepassing bij snelle vaartuigen en draagt bij tot een sterke reductie van de maximaal optredende verticale versnellingen aan de boeg. Veiligheid en comfort van opvarenden in zware zeecondities verbeteren en de werkbaarheid van de schepen wordt vergroot.

Damen Shipyards heeft de bijlboeg, toegepast op crew suppliers en patrouillevaartuigen, tot een groot commercieel succes gemaakt; inmiddels zijn meer dan 70 schepen met bijlboeg besteld.

Voor het vervoer van mensen en materialen naar offshore windparken worden veelal catamarans gebruikt ; er wordt afgemeerd aan de windmolen door de boeg van het schip, voorzien van zware fender, tegen de mast te drukken teneinde een stabiel werk-platform te creëren.

Damen voorzag de trend dat windmolenparken steeds verder van de kust af ontwikkeld worden. Voor het vervoer van onderhoudspersoneel zijn daarom een snelle transit van en naar de offshore locaties , ook onder slechtere weerscondities, van toenemend belang.

Damen ontwikkelde een innovatief schip om aan deze eisen te voldoen, de Fast Crew Supplier 2610 Twin Axe. Het betreft een catamaran van ca 25 m lengte, snelheid 20 -27 knoop, ontworpen voor vervoer van 12 personen en 15 ton lading.

Uit een onderzoeksprogramma opgezet door Damen en de TU Delft bleek dat toepassing van de bijlboeg ook voor deze snelle catamarans voordelen heeft, zowel in weerstand als in beperking van de versnellingen van de boeg.

De inzetbaarheid van catamarans in golfcondities wordt beperkt door het verschijnsel van “deck slamming”. Door het voordek over voor een groot deel weg te laten en de tunnel tussen de rompen achter een elliptische vorm te creëren wordt “deck slamming” voorkomen; de werkbaarheid van het vaartuig, zowel gedurende de transit als afgemeerd bij de windmolen, is daarmee aanzienlijk vergroot.

Het eerste schip van dit type, de “Marineco Shamal” , werd midden 2011 opgeleverd, de opdrachtgever heeft gezien de goede ervaringen direct twee zusterschepen besteld.

Inmiddels heeft Damen 11 orders voor dit scheepstype ontvangen en daarmee lijkt de ‘twin-axe bow’ een even groot succes te worden als monohull versie van de bijlboeg.
 

photo courtesy of IHC Merwede