Nieuws

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het zou u niet ontgaan moeten zijn: De ALV komt eraan. De aanvangstijd en overige details van de activiteiten rond de ALV en de ALV zelf worden ook in SWZ|Maritime en in de nieuwsbrief van april 2017  aangekondigd.

Uiteraard zal het hoofdbestuur verslag doen en verantwoording afleggen over haar beleid van het afgelopen jaar. U, noch wij, ontkomen aan de formaliteiten en plichtplegingen die binnen een serieuze vereniging nu eenmaal moeten plaatsvinden. Natuurlijk staat het hoofdbestuur open voor opmerkingen en commentaren en is graag bereid waar nodig toelichting te geven.  

Daarnaast worden in deze ALV2017 een aantal stellingen ter discussie  voorgelegd. Het hoofdbestuur hoopt daarmee visies, wensen en ideeën van u - de vereniging - naast die van het hoofdbestuur te kunnen leggen om zo beleid voor de komende jaren te kunnen ontwikkelen en vorm te geven. Ervaring leert evenwel dat het maken van plannen en  ontwikkelen van visies niet de eerste behoeften van een vereniging zijn. Een gezonde vereniging bestaat immers bij de gratie van deelname van haar leden aan de verenigingsactiviteiten. Plannen en visies zijn slechts nuttig waar zij bijdragen aan  ontwikkeling en instandhouding van activiteiten. Wat het meest nodig is zijn actieve leden die zich met elkaar, ondersteund door het hoofdbestuur en afdelingsbesturen, voor dat doel willen inzetten.

Afdeling Oost i.o.

Met trots kunnen we melden dat onze eerdere oproep om de oprichting van een nieuwe afdeling “Oost” te onderzoeken gevolg heeft gekregen. Afdeling Oost i.o. heeft de eerste bijeenkomst gepland op 22 juni. Nadere informatie volgt  via de website, de SWZ|Maritime en de nieuwsbrief. In de vorige editie van SWZ|Maritime heeft u al kunnen lezen dat Suze Maclaine Pont is voorgedragen als bestuurslid. Bij aanmelding van tenminste vijftig stemgerechtigde leden (Statuut art. 25) zal afdeling Oost formeel worden opgericht. Suze zal, mits de ALV2017 daarmee instemt, in de tussentijd als afdelingsvertegenwoordiger in het hoofdbestuur optreden.

Afdeling Rotterdam

Enkele lang zittende bestuursleden van de afdeling Rotterdam hebben te kennen gegeven te willen stoppen als zich nieuwe kandidaten aanmelden; en dat is nu gebeurd. De afgelopen  maanden hebben zich enkele nieuwe kandidaat-bestuursleden gemeld: David Knukkel en Fleur Bakkum zullen het stokje gaan overnemen  van Piet Boekel en Henk ten Hoopen, die zich beiden vele jaren in diverse rollen en functies hebben ingezet voor de vereniging. Tijdens de komende ALV2017 zullen beide heren op gepaste wijze worden bedankt. Hopelijk mag de KNVTS ook in de toekomst nog eens een beroep op hen  doen.

 

Bart Soede, voorzitter KNVTS

photo courtesy of IHC Merwede