Nieuws

VAN DE BESTUURSTAFEL

De voorbereidingen voor de komende ALV zijn weer begonnen. De ALV2017 zal worden georganiseerd door de afdeling Noord en in die regio worden gehouden. Een ingestelde ALV-commissie is druk bezig met het vinden van een geschikte locatie en op zoek naar mogelijkheden voor een bedrijfsbezoek. Nadere informatie over de definitieve datum en het dagprogramma zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

In de afgelopen jaren zijn de meeste ALV’s door de afdelingen Amsterdam en Rotterdam georganiseerd. Het hoofdbestuur hoopt met de keuze van de afdeling Noord, het de leden ‘buiten de randstad’ gemakkelijker te maken er een keer bij te zijn. Uiteraard is het voor de leden van de overige afdelingen verder weg, maar met een interessant bedrijfsbezoek voorafgaand aan de ALV zal het de moeite waard zijn naar het hoge noorden af te reizen.

Statutair zullen er dit jaar - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - geen aftredende bestuursleden zijn.

Door omstandigheden is Mikolaj Mika tijdelijk niet beschikbaar als afdelingsvertegenwoordiger van de afdeling Amsterdam. Door het afdelingsbestuur is besloten deze functie tijdelijk te laten waarnemen door Kasper Moormann. Het hoofdbestuur stelt voor om Kasper als lid tot het bestuur te laten toetreden, zodat hij bij terugkeer van Mikolaj bestuurslid blijft.

Daarnaast stelt het hoofdbestuur voor om - vooruitlopend op mogelijk een nieuwe afdeling “Oost” – alvast een lid van de commissie ‘afdeling Oost’ (zie de SWZ/Maritime van januari 2017; Verenigingsnieuws “Van de bestuurstafel”) in het hoofdbestuur op te nemen. Uiteraard is dat onder de aanname dat één van de commissieleden daartoe bereid is. Daarmee zou voor het KNVTS-jaar 2017-2018 het hoofdbestuur 8 man sterk worden.

We zullen in een volgende editie van SWZ/Maritime de door het hoofdbestuur voorgestelde kandidaten nader introduceren.

Volgens de Statuten worden bestuursleden met een schriftelijke stemming ‘buiten vergadering’ gekozen uit door hoofdbestuur of door tenminste 10 leden van de vereniging voorgestelde kandidaten. Op dit moment zijn bij het bestuur geen andere kandidaten bekend. Als dat zo blijft zal de stemming logischerwijs komen te vervallen. In verband met de benodigde tijd voor het organiseren van een eventuele stemming - die nog voor de ALV2017 moet plaatsvinden - sluit de aanmeldingsdatum voor andere kandidaten op 6 maart 2017.

De agenda voor de ALV2017 en alle daarmee samenhangende informatie zal uiterlijk eind april beschikbaar zijn en bekend worden gesteld.

De concept notulen van de ALV2016 zullen half februari 2017 al per mail verstuurd worden en/of via het secretariaat opgevraagd kunnen worden.

Het up-to-date houden van de persoonlijke gegevens in de KNVTS-ledenadministratie is een taak van de individuele leden; een activiteit die helaas nog wel eens wordt verwaarloosd of vergeten. Het gevolg daarvan is dat informatie en nieuws van de vereniging niet (tijdig) aankomt. Na de laatste oproep om via de website (Leden) hier nog eens naar te laten kijken, hebben meer dan 700 leden wijzigingen aangebracht in hun persoonlijke gegevens. Hartelijk dank daarvoor. We blijven aandacht vragen voor dit continue proces om een goede informatie uitwisseling mogelijk te maken.

In verband met overgang naar nieuw geïntegreerd bedrijfsvoering ondersteunend IT- systeem zal facturering van de contributie over 2017 eind februari 2017 plaatsvinden (per E-mail en naar leden zonder mailadres per post).

Bart Soede, voorzitter KNVTS

photo courtesy of IHC Merwede