Over KNVTS

Disclaimer

 1. In deze disclaimer zijn de volgende begrippen als volgt omschreven:
  • de website: iedere pagina binnen de WWW.KNVTS.NL-site en alle hyperlinks waarin naar andere pagina’s wordt verwezen en waarop deze disclaimer geldig is;
  • de eigenaar: de (bevoegde) eigenaar van de website, zijnde de KNVTS;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt en/of bezoekt;
  • de inhoud: alle op de website aanwezige inhoud, onder meer: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Door de website, of pagina’s van de website, te gebruiken/bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.
 3. De KNVTS spant er zich voor in de inhoud van de pagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is (of dreigt te worden) toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 6. De KNVTS mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de eigenaar niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden of websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 9. De KNVTS behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de eigenaar de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zult de eigenaar, diens bestuur, medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders, partners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 11. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.
 12. De naam "KNVTS schip van het jaar prijs" is gedeponeerd bij het BENELUX merkenbureau. Het exclusieve gebruikersrecht ligt bij de KNVTS, tenzij de KNVTS hiervoor toestemming geeft. Persberichten vallen hier buiten. Dit betekent dat slechts de KNVTS commercieel gebruik kan maken van de naam "KNVTS schip van het jaar prijs".
J.H. Klok