Over KNVTS

KNVTS Maritime Students Awards 2013

Ook dit jaar beloonde de KNVTS de beste afstudeerders in het maritiem onderwijs. Het betreft studenten aan zeevaartscholen, in het hoger beroepsonderwijs en aan de TU Delft.

De bijeenkomst vond plaats op woensdag 18 december 2013 in de Mullerzaal van het STC in Rotterdam. De voorzitter van de KNVTS, ir. Willem Laros  reikte de afstudeerprijzen uit aan de studenten. Hij schetste een treffend profiel van iedere student aan de hand van de considerans die door het opleidingsinstituut was opgesteld.  In enkele gevallen verbleef de betrokkene buitengaats en werd de prijs in ontvangst genomen door een van de ouders. Een samenvatting van de consideransen treft u hieronder aan.

Patrick de Boer
Patrick is als Marof afgestudeerd aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling. Zijn afstudeerwerk betrof de optimalisatie van de energievoorziening aan boord van de Jumbo J-klasse schepen wanneer deze schepen in de haven liggen.
Met deze thesis heeft Patrick laten zien dat hij zijn kennis en vaardigheden kan toepassen in een onderzoek uit de beroepspraktijk. Daarnaast geeft hij met het onderzoek naar batterij gevoede systemen aan in staat te zijn opgedane kennis ook toe te kunnen passen in nieuwe situaties.

Het onderzoek, de rapportage en zijn beroepshouding bij Jumbo, hebben er voor gezorgd dat dit deel van zijn opleiding zeer goed is beoordeeld. Dit heeft er toe geleid dat Patrick met het predicaat Cum Laude de opleiding heeft afgerond.

Ruben Dubel
Ruben is afgestudeerd aan de Hogere Zeevaartschool Amsterdam in de opleiding Maritiem Officier. Tijdens zijn laatste stage aan boord van de Siegedijk van de rederij Navigia heeft Ruben een gedegen onderzoek gedaan naar alle factoren die een rol spelen bij het ontstaan van regenschade aan de lading. In het onderzoek zijn de volgende punten aan de orde geweest:

  • Risico analyse met de waarschijnlijkheid waarmee een schadelijke situatie kan worden voorkomen vervat in een risicomatrix
  • Beoordelen en analyseren van het stuwplan op verschillende reizen om tot optimale bezetting van kranen te komen wat resulteert in kortere laad/lostijd
  • Analyse van ballastbehandeling, laadklaarmaken en bilgewaterafvoer met aanbevelingen voor controlelijsten en aanpassing van het onderhoudsprogramma
  • Observeren en analyseren van laad- en losoperaties

             
Het onderzoek heeft geresulteerd in een 14 tal onderkende schadelijke situaties voor de lading. Elke situatie met een frequentie van voorkomen, consequentie en risico prioriteit. Ruben heeft zijn aanbevelingen verwoord in een concept circulaire voor de gehele vloot van Navigia. Dit concept is voor het grootste gedeelte overgenomen en op de vloot rondgestuurd.

Lode J.G. Huijgens
Lode is als Marof afgestudeerd aan de HZ University of Applied Sciences, De Ruyter Academy. Hij koos er voor om zijn afstudeeronderzoek  niet aan boord van een schip te doen maar bij een scheepswerf. Zijn afstudeeronderzoek betrof: ”Research on the Application of Methods for Reducing Emission of Oxides of Nitrogen on Sigma Class Frigates”, met als hoofdvraag: ”Which NOx reducing methods can be best applied on the Sigma frigates developed by Damen to meet the Tier III emission limits?”.

Vanaf het begin heeft Lode laten zien een zeer gedegen aanpak voor te staan. Alleen al voor zijn bronnenonderzoek had hij een lijst met 96 relevante referenties. Ook bezocht hij diverse seminars en lezingen over het onderwerp en ging hij de discussie met fabrikanten niet uit de weg. Dit leidde tot een uitgebreid theoretisch kader waarin de stand van zaken en de ontwikkelingen inzake NOx reductie goed werden weergegeven. Over diverse mogelijk geschikte systemen heeft hij informatie ingewonnen bij de desbetreffende fabrikanten.

Vervolgens heeft hij gekeken wat voor de Sigma-klasse fregatten de impact van het te leveren systeem is op de prestaties van het schip. Tot slot heeft hij onderzocht hoe de systemen in het huidige scheepsontwerp ingepast kunnen worden en hoe het scheepsontwerp eventueel moet worden aangepast. Het werk heeft geresulteerd in een degelijk onderbouwd rapport met daarin aanbevelingen voor de te volgen weg om te voldoen aan de IMO Tier III norm voor NOx.

Coen van Iersel
Coen is afgestudeerd aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam in de opleiding Koopvaardij Officier Alle Schepen. Volgens zijn stagebegeleider is hij een opmerkelijke student. Opmerkelijk, omdat hij zijn best doet het maximale uit zijn studie te halen en zich daarbij inzet voor het geheel, zijn klas (hij is een echte regelaar) en daarbij voor allen, zeker ook de docenten, zeer prettig in de omgang is. In voor- en in tegenspoed stelt Coen zijn scholing voorop, zelfs in gevallen waar veel mensen voor even school de school hadden gelaten, zo gedreven is hij. Velen zouden ook een score van 8,5 als goed accepteren. Zo niet Coen: hij gaat de strijd aan met de leerkracht teneinde te herkansen en zo hoger te scoren.

Een verslag van Coen over bunkeren, kon en kan zo gebruikt worden als lesmateriaal. Een schoolvoorbeeld.

Janine van Keimpema
Janine is Cum Laude afgestudeerd aan de Maritime Academie, IJmuiden als Marof. Zij is met de opleiding Maritiem Officier alle schepen op de Maritieme Academie in Harlingen begonnen, de eerste 2 jaar van haar opleiding viel ze op door haar  intelligentie en doorzettingsvermogen.

Tijdens haar eerste stage periode heeft zij bij de rederij Canada Feeder lines gevaren. Haar vervolgopleiding heeft zij aan de Maritieme Academie in IJmuiden volbracht. Daar heeft zij het theoretisch nautisch en technisch gedeelte van de opleiding met zeer hoge cijfers afgesloten. Hierna is zij weer stage gaan varen bij Canada Feeder lines. De stageperiode is ook door de rederij als zeer positief beoordeeld: zij hebben Janine leren kennen als een enthousiaste, leergierige, hardwerkende leerling.

Pieter Johannes Maljaars
Pieter is Cum Laude afgestudeerd als Master Marine Technology aan de Technische Universiteit te Delft.
Door de stijgende brandstofprijzen en de verwachte aanscherping van de internationale regelgeving met betrekking tot de emissies van CO2, NOx, fijnstof en onderwater geluid, worden bedrijven gestimuleerd tot het nemen van nieuwe maatregelen om brandstof en de akoestische signatuur van schepen te verminderen.

Eén van deze nieuwe technologieën is het toepassen van flexibele composieten scheepsschroeven, waarvan verondersteld wordt dat deze schroeven zullen resulteren in een hoger rendement, hogere cavitatie inceptie snelheden en een lagere akoestische signatuur. Het conceptuele idee om deze voordelen te verwerkelijken, is het gebruik maken van de flexibiliteit van de bladen op een zodanige wijze dat de spoed van de schroefbladen zich passief aanpast aan de fluctuaties in de hydrodynamische belasting. Door de mogelijkheid om de stijfheid naar verschillende richtingen te optimaliseren in geval van flexibele composieten scheepschroeven, ontstaat er extra ontwerpruimte die benut kan worden om het rendement, cavitatie inceptie of akoestische signatuur te verbeteren. Pieter heeft een succesvolle oplossing uitgewerkt voor het zeer complexe probleem van hydro-elasticiteit van flexibele composieten scheepsschroeven.

Hij is goed wiskundig onderlegd met een drang richting praktische toepassingen. Het afstudeerwerk vormde de basis van de aanvraag voor het STW project welke inmiddels gehonoreerd is en Pieter begint in januari met PhD studie aan TU Delft op dit onderwerp.

Tije Mens
Afgestudeerd aan de afdeling Scheeps- en Jachtbouw van het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Tije heeft zich in de afgelopen vier jaar dat hij bij het Scheepvaart en Transport College de opleiding Scheeps- en jachtbouw volgde, laten kennen als een bijzonder plezierige leerling. Een leerling die door zijn positieve houding en harde werken ook andere leerlingen kon inspireren. Niet alleen geïnteresseerd in de aangeboden lesstof, maar alles wat met scheeps- en jachtbouw te maken had genoot zijn directe belangstelling, waardoor hij ook ontzettend gegroeid is in het vak.

Zowel tijdens de jaren in de schoolbanken als tijdens zijn stageperiode heeft hij zich een goed vakman, een prima beginnend beroepsbeoefenaar getoond. Gedurende zijn laatste stageperiode heeft hij laten zien dat hij een doorzetter is. Hij was samen met klasgenoot Bram via Damen in Qatar gestationeerd. Van een taalbarrière was geen sprake, de taal van techniek is universeel. In de praktijk, zowel op de werkvloer als op kantoor, stond hij zijn mannetje, het bedrijfsleven was dan ook dik tevreden met deze potentiele werknemer.

Voor breed opgeleide en geïnteresseerde leerlingen als Tije ziet de toekomst goed uit. Hij zal een goede ambassadeur voor de sector zijn.

Geïnteresseerd, en altijd net een stapje harder lopen, zo is ook het karakter van Tije, met deze prachtige karaktereigenschappen kan het niet anders dan dat hij ver zal komen in de wereld van de Scheeps- en jachtbouw.

Alex van der Ploeg
Alex is afgestudeerd aan de NHL Hogeschool, Leeuwarden, in de opleiding Scheepsbouwkunde. Hij heeft voor Damen Burgum onderzoek gedaan naar de technische en economische haalbaarheid van een autonoom varend schip. Hiervoor heeft Alex uitgebreid studie moeten doen naar een breed scala aan onderwerpen. Hij heeft in kaart gebracht waar de belangrijkste knelpunten in de internationale regelgeving zitten wat betreft autonoom varen. Alex heeft zich o.a. moeten verdiepen in de beschikbare data communicatie systemen die beschikbaar zijn op zee en die geschikt zijn om autonoom te kunnen varen.

Verder heeft Alex o.a. een uitgebreid en degelijk onderzoek gedaan naar de meest betrouwbare en betaalbare machinekamer. Hiervoor heeft Alex zes autonome motorconfiguraties opgezet en uitgewerkt met bijbehorende primaire systemen.

Al met al heeft Alex een complex en breed onderzoek gedaan, volledig zelfstandig, in een relatief korte tijd, met conclusies en aanbevelingen waardoor bij Damen de basis is gelegd voor verdere stappen in de richting van autonoom varen. De aanpak van het afstuderen, de uitvoering van de opdracht en de kwaliteit van het werk, niet in de minste plaats die van het verslag, zijn uiteindelijk als “zeer goed” beoordeeld.

Bart-Jan Tijmes
Bart-Jan is als hydrograaf afgestudeerd aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling. Multibeam echoloden zijn niet meer weg te denken als gereedschap om de zeebodem te karteren.

Bij Fugro Survey BV zijn twee modellen in gebruik, Reson Seabat 8125 en de jongere R2Sonic 2024. De thesis zoomt in op de verschillen tussen beide systemen wat betreft projectacquisitie en planning. Veldtesten zijn uitgevoerd om het effect van diverse instellingen te onderzoeken, zoals frequentie, bodembedekking, bundelvorming en pulslengte. De productie van de dwarsprofielen is van oudsher zeer tijdrovend en een geautomatiseerd proces is dan ook dringend gewenst. De huidige procedure in Fugro's software werd onderzocht om te zien waar verbeteringen de efficiëntie van de gegevensverwerking konden verhogen.

De verbetersuggesties werden voor implementatie gezonden naar de softwareontwikkelaars in Australië. Bart-Jan laat met dit toegepast wetenschappelijke onderzoek op zeer goede wijze zien hoe de technische aspecten van moderne surveyapparatuur gewogen worden. De combinatie van vele complexe details in een geschikte softwaresimulator leidt tot een overtuigende vergelijking van de twee beschreven systemen, die beide gezien kunnen worden als state-of-the-art in de industrie.

Daarnaast heeft hij de gelegenheid gehad om zinnige adviezen te geven over de verbetering van de verwerkingsprocedure van met multibeam echolood opgenomen dwarsprofielen. Met zijn thesis geeft Tijmes een extensieve, diepgaande uitleg van de achtergrond, theorie, doelstellingen en resultaten van zijn onderzoek.

Albert Jan Timmerman
Albert Jan is als Marof afgestudeerd aan de Rotterdam Mainport University of Applied Sciences. Nu iets meer dan 4 jaar geleden kwam er een enthousiaste student onze school binnen Hij haalde goede cijfers en iets later bleek dat hij op hetzelfde moment nog een studie aan het doen was. Hier bleek dus al uit dat het een brede belangstelling had.

Na twee propedeuses in een jaar heeft hij toch voor de opleiding Maritieme Officier gekozen. Het opleidingsteam was er snel over eens dat Albert Jan iemand was die het bachelor niveau al had voordat hij helemaal klaar was met de opleiding. Dat blijkt dan nu ook wel aan het feit dat zijn scriptie ‘Voyage duration: Improving voyageduration determination of ship deliveries’ als beste scriptie van het huidige schooljaar is beoordeeld. Het onderzoek is samen met Rieks Witzier gedaan, die de op school de prijs van beste nautisch student in de wacht gesleept heeft. Dit onderzoek is gedaan voor Transport Offshore Services. De vraag was of er een verbetering te bereiken in het vaststellen van de reisduur bij het afleveren van schepen. Het is onderzocht en er is verbetering mogelijk en met de aanbevelingen kan het bedrijf zijn voordeel doen. Door hun methode van onderzoek is er nog een off spin bereikt; de gezagvoerders en het kantoor zijn elkaar beter gaan begrijpen.

Anne Pieter Visser
Anne Pieter is afgestudeerd aan de Rotterdam Mainport University of Applied Sciences, Scheepsbouwkunde. Het afstudeerwerk vond plaats bij de Meyer Werft te Papenburg, de considerans is daarom in het Engels gesteld.

Anne Pieter conducted his bachelors thesis on a subject that, amusingly, does not at first glance capture the imagination of a structural engineer: the steel design of the fire doors in a large cruise vessel. Looking at his assignment somewhat more in depth, we see that we have the typical structural engineers task. The longitudinal bulkheads of a cruise vessel constitute the structural backbone of the ship. Both technical and architectural requirements lead to a large number of openings in these bulkheads, i.e. access doors to staircases. Ensuring adequate strength and fatigue strength is the challenge in the design. Anne Pieter was assigned the task to optimise design the openings of these doors in such a way that the requirements of structural integrity were satisfied, that stress concentration around the doors remained within limits, and that building efficiency was not impaired. In the execution of his assignment, quoting his supervisor at Meyer Werft, he worked on the subject quite independently, interacted effectively with the engineering department at the Yard, and has delivered a product of which the knowhow has can be incorporated in the engineering of following designs. Anne Pieter has taken on a challenge to perform in a foreign environment, differing in language, organisational approach and corporate (sub)culture from the Dutch situation. Besides delivering a high quality product, Anne Pieter has shown an excellent performance in a new environment

photo courtesy of IHC Merwede