Over KNVTS

Over KNVTS

KNVTS is de afkorting voor ‘Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied’. De KNVTS, gevestigd in Rotterdam, is een vereniging die tot doel heeft om ontwikkelingen te stimuleren in de maritieme techniek. De vereniging zet zich enthousiast in voor het verspreiden van technische kennis binnen de maritieme sector en stimuleert innovatie, ontwikkeling en onderwijs.

Activiteiten
Om dit te bereiken worden diverse activiteiten ondernomen. Deze bestaan o.a. uit: het geven van lezingen voor leden (en introducés), de lezers informeren over alle KNVTS gerelateerde activiteiten in het maandblad "SWZ Maritime", deelname aan vakbeurzen, het organiseren van excursies, het organiseren van congressen en het uitreiken van prijzen. De grondslag voor het succes van deze activiteiten berust op het uitgebreide (nationale en internationale) netwerk van de besturen en de leden.
 
Afdelingen
De KNVTS bestaat uit een aantal regionale afdelingen binnen Nederland en elke afdeling heeft zijn eigen lokale bestuur. Elk afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het hoofdbestuur, dat op zijn beurt eindverantwoordelijk is voor alle beslissingen en financiële zaken. Per regio wordt, door het bestuur van de betreffende afdelingen zelf, jaarlijks een lezingen- en activiteitenprogramma samengesteld. Vanuit het hoofdbestuur worden overkoepelende activiteiten geïnitieerd.
 
Feiten en historie
De KNVTS is op 1 juli 1898 opgericht, oorspronkelijk onder de naam ‘Vereeniging van Werktuigkundigen ter Koopvaardij’. Op 8 juni 1916 is de naam veranderd in ‘Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied’. Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de vereniging, werd op 14 mei 1998 het predicaat ‘Koninklijk’ toegekend en is het beter bekend onder de afkorting KNVTS.
De vereniging telt momenteel circa 2300 leden en ongeveer 100 donateurs.
 
SWZ Maritime
SWZ Maritime is het maandelijkse magazine dat gratis wordt toegestuurd aan alle leden van de KNVTS; onder anderen met dit medium informeert de KNVTS zijn leden over allle verenigingsgerelateerde activiteiten. Het blad wordt uitgegeven door stichting ‘Schip en Werf, de Zee’, een samenwerkingsverband tussen de KNVTS en Stichting ‘de Zee’. In SWZ Maritime worden artikelen van uiteenlopende aard door ter zake kundige auteurs uit de industrie gepubliceerd, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal. Daarnaast bevat het blad algemeen technische en nautische informatie, nieuwsberichten uit de branche, literatuuroverzichten, economische berichten en uiteraard het KNVTS verenigingsnieuws (o.a. lezingenprogramma, aankondigingen en ledenmutaties).
Een ‘gewoon lid’ betaalt het geldende lidmaatschapsbedrag en krijgt ‘SWZ Maritime’ gratis toegestuurd, mits het postadres in Nederland is. Indien men ‘SWZ Maritime’ niet wenst te ontvangen, blijft het lidmaatschapsbedrag ongewijzigd. De KNVTS geeft geen doorlopende kortingen op contributies.
Echter, ‘SWZ Maritime’ is een tijdschrift waarop een ieder zich kan abonneren, los van een KNVTS lidmaatschap. De verplichtingen/overeenkomsten met losse abonnementen worden niet door de KNVTS aangegaan. Dergelijke abonnementen worden doorgaans door derden aangeboden, soms met korting. Indien men hierop aanspraak wil maken, dient men zich tot de betreffende organisatie te wenden. Hierin is de KNVTS geen partij.
www.swzonline.nl
 
Samenwerking
De KNVTS werkt nationaal en internationaal enthousiast samen met (zuster)verenigingen die dezelfde doelen nastreven als de KNVTS. Zo zijn er binnen Nederland het CEDA, het KIVI NIRIA en de studentenvereniging ´William Froude´ waarmee regelmatig gezamenlijke lezingen en symposia worden georganiseerd. In België heeft de KNVTS goede banden met het Gallois Genootschap. In Europees verband is de KNVTS aangesloten bij de Central European Marine Technology (CEMT) Council, waarin ook de zusterverenigingen uit Spanje (AINEO), Portugal (Ode/CEN), Polen (SPNAME), Noorwegen (NIF), Frankrijk (ATMA), Finland (FSNA), Griekenland (ANAG), Italië (ATENA), Duitsland (STG) en het Verenigd Koninkrijk (IMarEst, RINA) deelnemen. Met deze zusterverenigingen worden symposia georganiseerd en vindt uitwisseling van artikelen plaats tussen de verschillende maritiem/technische publicaties uit die landen.

Statuten KNVTS

 

photo courtesy of IHC Merwede