ALV 2019 bij Damen Shipyards Gorinchem

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2019 (ALV 2019). Deze zal worden gehouden op donderdag 16 mei 2019 bij Damen Shipyards, Avelingen-West 20, 4200 AA Gorinchem.

De stukken (notulen ALV 2018, de jaarrekening 2018, begrotingen 2019 en 2020, etc.) liggen vanaf begin mei 2019 ter inzage op het secretariaat en worden begin mei ook aan de leden en begunstigers van de KNVTS gestuurd via de beschikbare e-mail adressen. Mocht u 7 mei 2019 geen mail hebben ontvangen en dat alsnog willen, mailt u dan het secretariaat: secretariaat@knvts.nl  

 

Als u geen e-mailadres heeft en de stukken toch wilt ontvangen, schrijft of belt u dan naar het secretariaat met het verzoek de stukken per post toe te sturen.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

Programma:

 • 13.30 uur    Ontvangst KNVTS-leden
 • 14.00 uur    Presentatie Damen Shipyards Gorinchem
 • 14.15 uur    Start rondleidingen (afhankelijk opkomst, meerdere groepen)
 • 15.00 uur    Koffiepauze
 • 15.15 uur    Opening ALV 2019
 • 17.30 uur    Sluiting ALV 2019, afsluitende borrel
 • 18.00 uur    Einde

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden en vertegenwoordigers van begunstigers/donateurs. Deelnemers worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat (liefst per e-mail: secretariaat@knvts.nl ) vóór dinsdag 7 mei 2019.

Bij het aanmelden dient het volgende aangegeven te worden:

 • Naam:

 • Deelname aan presentatie en rondleiding (alleen leden): ja/nee

De agenda van de ALV 2019 ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Herdenking overleden leden

 4. Notulen van de ALV2018 d.d. 30 mei 2018

 5. Overzicht afgelopen verenigingsjaar

 6. Jaarrekening 2018

 7. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2018

 8. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid 2018

 9. Begroting 2019 (aangepast) en 2020

 10. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2019

 11. Samenstelling Hoofdbestuur

 12. Jaarplan KNVTS 2019-2020

 13. Rondvraag

 14. Sluiting


  Na de ALV2019 is er onder het genot van een borrel nog gelegenheid om de gebeurtenissen van deze dag met elkaar door te spreken.

  We zien u graag op donderdag 16 mei 2019 bij Damen Shipyards te Gorinchem.  

  Hoofdbestuur KNVTS

Nieuws overzicht