Algemene Leden Vergadering 2020

Donderdag 17 september 2020

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2020 (ALV 2020). Rekening houdend met de coronamaatregelen hebben we een locatie gevonden waar het mogelijk is de ALV 2020 te houden. De bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 17 september 2020 bij de Sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging “DE MAAS”, Veerdam 1, 3016 DD Rotterdam.

De stukken (notulen ALV 2019, de jaarrekening 2019, begrotingen 2020 en 2021, etc.) liggen al vanaf begin mei 2020 ter inzage op het secretariaat en zijn eind april aan de leden en begunstigers van de KNVTS gestuurd via de beschikbare e-mailadressen en geplaatst op de KNVTS-website (onder het afgeschermde gedeelte) dat voor genoemde personen bereikbaar is door in te loggen.

Als u geen e-mailadres heeft en de stukken toch wilt ontvangen, schrijft of belt u dan naar het secretariaat met het verzoek de stukken per post toe te sturen.

Het programma van deze dag is afwijkend van het programma wat u gewend bent bij de voorgaande ALV-en. Het is - vanwege de restricties als gevolg van de coronamaatregelen – helaas niet mogelijk gebleken een bedrijfsbezoek te organiseren voorafgaand aan de ALV 2020.

Het programma ziet er als volgt uit: 

Programma:

14.30 uur      Ontvangst KNVTS-leden met koffie en thee

15.00 uur      Opening ALV 2020

17.00 uur      Sluiting ALV 2020

17.00 uur      Afsluitende borrel

18.00 uur      Einde bijeenkomst

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden en vertegenwoordigers van begunstigers/donateurs. Deelnemers worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat (liefst per e-mail: secretariaat@knvts.nl) vóór dinsdag 15 september 2020. 

Bij het aanmelden dient het volgende aangegeven te worden:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • M/V
 • E-mailadres 

De capaciteit van de zaal is vanwege de coronamaatregelen gelimiteerd tot maximaal 50 personen; tijdstip ontvangst van de aanmelding is bepalend voor de toegang. Deelnemers worden verzocht de corona gezondheidscheck van Horeca Nederland - als bijlage gevoegd - op 17 september 2020 uit te voeren. 

Gedurende de gehele bijeenkomst dient rekening te worden gehouden met de geldende regels i.v.m. de coronamaatregelen, zoals:

 • Verzoek gebruik te maken van de desinfectiepaal bij de ontvangsthalGeen handen schudden

 • Consumpties nuttigen in de zaal zittend aan tafel

 • Het is toegestaan dat tweetallen die niet uit hetzelfde huishouden komen naast elkaar gaan zitten

 • Tijdens de borrel worden consumpties uitgeserveerd

 • Onderlinge afstand 1,5 m

 • Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd 


De agenda van de ALV 2020 ziet er als volgt uit: 

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen

 3. Herdenking overleden leden

 4. Notulen van de ALV2019 d.d. 16 mei 2019

 5. Activiteiten afgelopen verenigingsjaar

 6. Jaarrekening 2019

 7. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2019

 8. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid 2019

 9. Begroting 2020 (aangepast) en begroting 2021

 10. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2020

 11. Samenstelling Hoofdbestuur

 12. Rondvraag

 13. Sluiting


  We zien u graag op donderdag 17 september 2020 bij de Sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging "DE MAAS"te Rotterdam.

  Voorzitter van het hoofdbestuur KNVTS,
  Arnold van Steenderen

 

Downloads:

Activiteiten 2020 Overzicht