Uitnodiging ALV 2021

ALV 2021 bij de Sociëteit van de Koninklijke Roei- en zeilvereeniging “DE MAAS”
Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2021 (ALV 2021). De bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 19 mei 2021 bij de Sociëteit van de Koninklijk Roei- en zeilvereeniging “DE MAAS”, Veerdam 1, 3016 DD Rotterdam.

De stukken (notulen ALV 2020, de jaarrekening 2020, begrotingen 2021 aangepast en 2022, etc.) worden geplaatst op de KNVTS-website (onder het afgeschermde deel “leden”, bereikbaar door in te loggen). De informatie ligt vanaf begin mei 2021 tevens ter inzage op het secretariaat en zal begin mei aan de leden en begunstigers van de KNVTS worden gestuurd naar de beschikbare e-mail adressen.

Als u geen e-mailadres heeft en de stukken toch wilt ontvangen, schrijft of belt u dan naar het secretariaat met het verzoek de stukken per post toe te sturen.

Het programma van deze dag is afwijkend van het programma wat u gewend bent bij de voorgaande ALV’s. Het is - vanwege de restricties als gevolg van de coronamaatregelen – helaas nog steeds niet mogelijk gebleken een bedrijfsbezoek te organiseren voorafgaand aan de ALV 2021. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma:

14.30 uur   Ontvangst KNVTS-leden met koffie en thee

15.00 uur   Opening ALV 2021

17.00 uur   Sluiting ALV 2021

17.00 uur   Afsluitende borrel

18.00 uur   Einde

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden en vertegenwoordigers van begunstigers/donateurs. Deelnemers worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat (liefst per e-mail: secretariaat@knvts.nl ) vóór dinsdag 18 mei 2021.

Bij het aanmelden dient het volgende aangegeven te worden:

.   Voornaam

·   Achternaam

·   m/v

·   E-mail adres

De capaciteit van de zaal is vanwege de coronamaatregelen gelimiteerd tot maximaal 60 personen; binnenkomst van aanmelding is bepalend voor de toegang.

Gedurende de gehele bijeenkomst dient rekening te worden gehouden met de geldende regels i.v.m. de coronamaatregelen, zoals:

·   Bij binnenkomst gebruik te maken van de desinfectiepaal bij de ingang;

·   Geen handen schudden;

·   Consumpties gebruiken in de zaal zittend aan tafel;

·   Het is toegestaan dat tweetallen die niet uit hetzelfde huishouden komen naast elkaar gaan zitten;

·   Onderlinge afstand 1,5 m;

.   Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd;

·   Tijdens de borrel worden consumpties uitgeserveerd.


De agenda van de ALV 2021 ziet er als volgt uit: 

1.      Opening en vaststelling agenda

2.      Mededelingen

3.      Herdenking overleden leden

4.      Notulen van de ALV 2020 d.d. 17 september 2020

5.      Activiteiten afgelopen verenigingsjaar

6.      Jaarrekening 2020

7.      Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2020

8.      Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid 2020

9.      Begroting 2021 (aangepast) en begroting 2022

10.   Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2021

11.   Samenstelling Hoofdbestuur 2021-2022

12.   KNVTS Statutenwijzing

13.   Rondvraag

14.   Sluiting

We zien u graag op woensdag 19 mei 2021 bij de Sociëteit van de Koninklijk Roei- en zeilvereeniging “DE MAAS” te Rotterdam.

Vanwege aanscherping van de corona-maatregelen door de overheid is het mogelijk dat de ALV 2021 digitaal plaats zal moeten vinden. In dat geval zal u daarover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, zowel via uw e-mail adres als op de website. 

Voorzitter van het hoofdbestuur KNVTS,
Arnold van Steenderen

 

Nieuws Overzicht