Nieuw elan KNVTS

Nieuw elan bij de KNVTS

Afgelopen 18 mei  heeft de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied plaatsgevonden.

Het vernieuwde Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) is gedreven om de vereniging te versterken en te verjongen door het initiëren van nieuwe activiteiten en het verbeteren van haar bestaande activiteiten. Dit met als doel om een bredere (en nog meer relevante) groep deelnemers aan te trekken en uiteindelijk het aantal (actieve) leden te laten groeien en onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen. De plannen en activiteiten zullen worden getoetst aan de doelstelling van de vereniging zoals statutair vastgelegd: 

“Het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische ontwikkeling van de techniek en het verbreiden van de kennis daarvan, alles in het belang van de scheepvaart en de met de scheepvaart verband houdende bedrijfstakken”.

De doelstelling wordt bereikt door

·       het houden van bijeenkomsten, voordrachten, lezingen, besprekingen en het maken van excursies, en ook het deelnemen aan dergelijke activiteiten;

·       het uitgeven of doen uitgeven van één of meer periodieken en ook het steunen van publicaties die voor doeleinden van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn;

·       het samenwerken, waar dat wenselijk wordt geacht, met al bestaande of nog op te richten verenigingen met hetzelfde of een soortgelijk doel;

·       het houden van bijeenkomsten ter bevordering van onderling verkeer en contact tussen ereleden, gewone leden, juniorleden, belangstellenden en begunstigers;

·       alle andere wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn aan het doel.

Het aangestelde Hoofdbestuur en de nieuwe algemeen secretaris hebben als streefdoel een doorgroei naar 2000 leden in de komende 2 jaren en meer instroom van jonge leden te bewerkstelligen.Voor en binnen onze doelgroep, MBO, HBO en Academisch opgeleiden binnen het maritieme-technische cluster, dient het lidmaatschap van de KNVTS weer als een vanzelfsprekendheid beschouwd te worden. We willen daarvoor de band met Froude versterken en samenwerking verder te verdiepen. Toen ondergetekende studeerde was het vanzelfsprekend dat je lid werd/was van de  KNVTS. Professor S. Hengst was daarbij de grote stuwende kracht.Mede door Corona en de verjonging van het bestuur wordt vol op gebruik gemaakt van de mogelijkheden van sociale media. Gesteld kan worden dat Corona de drijfveer was om  hiervan meer  gebruik te maken. Vanuit KNVTS zijn landelijk in de afgelopen periode webinars en virtuele rondleidingen op schepen georganiseerd, en zijn, binnen demogelijkheden die er waren, ook excursies georganiseerd.

Naast continuering van de bestaande activiteiten als ‘KNVTS Het Schip van het Jaar-Prijs’, de ‘Maritime Student Awards’ en sociale evenementen streeft de KNVTS ernaar om  (ver)nieuwe(nde) activiteiten te ontwikkelen en te ontplooien op de volgende drie  aandachtsgebieden:

·       Het zorgdragen voor een nog betere afstemming tussen de activiteiten van de regionale afdelingen op het gebied van lezingen en met name Webinars, afstemming met SWZ, en de communicatie hieromtrent, om zo meer aan de (potentiële) leden te kunnen bieden, en aan potentiële lezinggevers.

·       Onderwijs & Ontwikkeling: Het ontwikkelen van tools en plannen om de interesse in het maritiem-technisch cluster op verschillende onderwijs- en leeftijdsniveaus te stimuleren en als vereniging bij te dragen aan kennisontwikkeling.

·       Internationalisering: Met respect en behoud van het ‘Nederlandse’,  KNVTS-ledenwerving stimuleren onder de groep internationale Engineers in Nederland, of in het Nederlands maritiem-technisch cluster geïnteresseerden in het buitenland. De band met CEMT wordt weer versterkt. CEMT, in het verleden geïnitieerd door de KNVTS en waarin Europese organisaties voor onderwijs samenwerken zetelt in Nederland en KNVTS levert de penningmeester.

De KNVTS is opgericht in 1898. Een gezonde financiële vereniging met ca. 1650 leden. Het lustrum voor het 125-jarig bestaan is aanstaande in 2023. Het doel was het creëren en aanbieden van een netwerk voor zeevarende- en maritieme ingenieurs die vaak lang uit Nederland weg waren en waarvoor KNVTS een netwerk bood en nog steeds biedt. Dit wordt nu uitgebreid met middelbaar opgeleiden op zeevarende- en maritieme gebieden. Daarbij  biedt KNVTS ook een netwerk voor de jonge scheepstechnici die vanuit het buitenland worden aangesteld binnen bedrijven in Nederland. Voor hen biedt de KNVTS ook een (inter-) nationaal netwerk.

De KNVTS is vertegenwoordigd in allerlei gremia. In deze gremia zijn ook andere organisaties vertegenwoordigd. Waar deze (branche)organisaties bedrijven vertegenwoordigen zijn wij  dé partij die de technici op scheepvaartgebied vertegenwoordigen, de deskundigen die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse scheepvaart en aanverwante sectoren. 

Ton Bos, voorzitter

           

Nieuws Overzicht