Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de KNVTS bestuurt de vereniging en is als zodanig bestuurlijk en financieel eindverantwoordelijk. Het hoofdbestuur bestaat uit een aantal, volgens de in de statuten omschreven procedures, aangewezen leden en afdelingsvertegenwoordigers. Het hoofdbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden die de afdelingen vertegenwoordigen hebben bij voorkeur ook zitting in het betreffende afdelingsbestuur. Het hoofdbestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken bijgestaan door het secretariaat met een algemeen secretaris.

 
De bezetting van het hoofdbestuur (en andere besturen en commissis) wordt weergegeven onder Leden / Besturen en commissies
 
 Activiteiten
Het hoofdbestuur verricht, naast de normale bestuurstaken van de vereniging, nog verschillende taken naar de buitenwereld. De meest in het oogspringende taak, is het organiseren van de Algemene Leden vergadering, die eenmaal per jaar voor 1 juni wordt gehouden. Hierin legt het hoofdbestuur onder anderen verantwoording af aan de leden en worden (periodieke) bestuurswisselingen geïmplementeerd. Bij toerbeurt zijn de afdelingsbesturen gastheer van dit evenement.
 
Om een korte impressie te geven van de tijdsbesteding van de vrijwilligers waaruit het hoofdbestuur bestaat, volgt hierna een korte bloemlezing van slechts enkele activiteiten waarbij zij zijn betrokken in hun rol als bestuurslid: Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het aansturen van het secretariaat en heeft vertegenwoordigers in het stichtingsbestuur van de voornaamste spreekbuis ´SWZ Maritime´. Het hoofdbestuur is tevens verantwoordelijk voor de deelname aan een aantal vakbeurzen, het organiseren van excursies en bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie en de seniorendag). Het uitreiken van diverse prijzen, waaronder de ´Schip van het jaar´ prijs tijdens het Maritime Awards Gala, behoort tot de aangename neventaken van het hoofdbestuur. Zo ook het uitreiken van de KNVTS-speldjes bij een 50-jarig lidmaatschap en aanmoedigings- dan wel afstudeerprijzen aan studenten.
 
Omdat jongeren de toekomst hebben en het bestuur verjonging en de toekomst van de Maritieme branche en de KNVTS hoog in het vaandel hebben, besteden de bestuursleden veel aandacht aan de contacten met de diverse Studentenverenigingen.